Disclaimer

We’R Media behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

We’R Media spant zich in om de inhoud van www.wermedia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op www.wermedia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan We’R Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij We’R Media en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We’R Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.